Aviso Legal

1. LEI DE SERVIZOS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E COMERCIO ELECTRÓNICO

En cumprimento do disposto no art. 10 da Lei 34/2002 do 11 de xullo de Servizos da Sociedade da Información ( L. S. S.I.) , dáse a coñecer a seguinte Información Xeral:

Que o dominio maroahotel.coma partir de agora Sitio web está rexistrado a nome de MAROA HOTEL con domicilio social en c/ Pablo Trasfogueiro, 6, 36201 -Vigo (Pontevedra); sociedade rexistrada no Rexistro __________________________, provista de CIF ______________________, a partir de agora O TITULAR

2. CONDICIÓNS DE USO

I.-USUARIOS/AS

O acceso e/ou uso do Sitio web maroahotel.com, atribúe a quen o realiza a condición de usuario/a, aceptando, desde ese mesmo momento, plenamente e sen reserva algunha, as presentes condicións xerais, así como as condicións particulares que, no seu caso, complementen, modifiquen ou substitúan as condicións xerais en relación con determinados servizos e contidos do Sitio web.

II.-USO DO Sitio web, Os seus SERVIZOS E CONTIDOS

O/a usuario/a comprométese a utilizar o Sitio web e os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, la buena fe, losusos xeralmente aceptados e a orde pública.

Así mesmo, queda prohibido o uso da Web con fins ilícitos ou lesivos contra O TITULAR ou calquera/a terceiro/a, ou que, decualquier forma, poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamento do Sitio web.

Respecto dos contidos (informacións, textos, gráficos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, deseños, etc.), prohíbese:

 • A súa reprodución, distribución ou modificación, a menos que se conte coa autorización dos seus lexítimos/ as titulares ou resulte legalmente permitido.
 • Calquera vulneración dos dereitos do TITULAR ou dos seus lexítimos/ as titulares sobre os mesmos.
 • A súa utilización para todo tipo de fins comerciais ou publicitarios, distintos dos estritamente permitidos.
 • Calquera intento de obter os contidos do Sitio web por calquera medio distinto dos que se poñan ao dispor dos/as usuarios/ as así como dos que habitualmente se empreguen na rede, sempre que non causen prexuízo algún á web.

III.-MODIFICACIÓN UNILATERAL

O TITULAR poderá modificar unilateralmente e sen aviso previo/previo aviso, sempre que o considere oportuno, a estrutura e deseño do Sitio web, así como modificar ou eliminar os servizos, os contidos e as condicións de acceso e/ou uso do mesmo.

IV.-HIPERENLACES

O establecemento de calquera ” hiperenlace” entre unha páxina web e o Sitio web estará sometido ás seguintes condicións:

 • Non se permite a reprodución, nin total nin parcial, de ningún dos servizos nin contidos do Sitio web.
 • Salvo consentimento previo e expreso, a páxina web na que se estableza o hiperenlace non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo de establecemento, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes ao TITULAR
 • Baixo ningunha circunstancia, O TITULAR será responsable dos contidos ou servizos postos ao dispor do público en lapágina web desde a que se realice o ” hiperenlace” nin das informacións e manifestacións incluídas nas mesmas.

V. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

O TITULAR non outorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen traer causa de:

 • A falta dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento da Web e/ou dos seus servizos ou contidos.
 • A falta de utilidade, adecuación ou validez da Web e/ou dos seus servizos ou contidos para satisfacer necesidades, actividades ou resultados concretos ou expectativas dos usuarios.
 • A existencia de virus, programas maliciosos ou lesivos nos contidos.
 • A recepción, obtención, almacenamento, difusión ou transmisión, por parte dos/as usuarios/ as, dos contidos.
 • O uso ilícito, neglixente, fraudulento, contrario ás presentes Condicións Xerais, á boa fe, aos usos xeralmente aceptados ou á orde pública, do Sitio web, os seus servizos ou contidos, por parte dos usuarios.
 • A falta de licitud, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros/ as e postos ao dispor dos/as usuarios/ as no Sitio web.
 • O incumprimento por parte de terceiros das súas obrigacións ou compromisos en relación cos servizos prestados aos usuarios/ as a través do Sitio web.

  VI. DURACIÓN

  A duración da prestación do servizo do Sitio web e dos servizos é de carácter indefinido. Sen prexuízo do anterior, O TITULAR resérvase o dereito para interromper, suspender ou terminar a prestación do servizo da Web ou de calquera dos servizos que o integran, nos mesmos termos que se recollen na condición terceira.

  VII. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN

  As presentes Condicións Xerais rexeranse pola lexislación española.

  MAROA HOTEL e o usuario/a, con renunciaexpresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais do domicilio do usuario para cantas cuestións puidesen suscitarse ou accionesejercitarse derivadas da prestación do servizo da Web e dos seus servizos e contidos e sobre a interpretación, aplicación, cumprimento ou incumprimento do aquí establecido.

  No caso de que o Usuario/a teña o seu domicilio fóra de España, MAROA HOTEL e o Usuario/a, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais de ______________________.

  3. BAIXA DE COMUNICACIÓNS COMERCIAIS

  De conformidade coa lei de servizos da sociedade da información 34/2002 garántese ao usuario a posibilidade de deixar de recibir información comercial nun prazo máximo dun mes desde que comunique a súa vontade mediante correo electrónico dirixido a reservas@maroahotel.com.